Temerrüt nedir? Temerrüte düşünce ne olur?

BANKACILIK KANUNU SON DEĞİŞİKLİKLERiNE GÖRE TEMERRÜT NEDİR...

 Karara göre, borçlunun herhangi bir borcunun temerrüde düşmesi, bankaya olan tüm borçlarının temerrüde düştüğü anlamına gelmeyecek. İşte detaylar...


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ'de değişiklik yaptı. Karar Resmi Gazete'de yaymlandı. Buna göre; borçlunun herhangi bir borcunun temerrüde düşmesi, bankaya olan tüm borçlarının temerrüde düştüğü anlamına gelmeyecek. BDDK'nın kararını daha iyi anlayabilmek isteyen binlerce kişi, 'Temerrüt ne demek?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki, temerrüt nedir? İşte detaylar...


HUKUKTA TEMERRÜT NEDİR?


Temerrüt kelimesi, kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi anlamına gelir. Yani alacaklı ya da borçlu taraflardan birinin borcunu ya da yükümlülüğünü zamanında ve usulüne göre yerine getirmemesi halidir.

TEMERRÜDE DÜŞMEK NE DEMEK?
Temerrüde düşme durumu borcu hiç ödeyemeyecek durumda olmak ya da iflas etmek demek değil, vaktinde ödeyememek demektir. Temerrüde düşmek genelde borcun zamanında ödenmemesi/ödenememesi hali için söylenmekle birlikte bu durum alacaklının ve borçlunun temerrüdü şeklinde iki türlüdür:

SWAP NEDIR, FAIZ SWAPI HANGİ BORSALARDA VAR? TIKLAYINIZ!

Şöyle ki borçlu taraf yapması gereken ödemeyi zamanında yapmazsa temerrüde düşer, buna karşılık ödemeyi alan taraf söz konusu ödeme karşılığında gerçekleştirmesi gereken yükümlülüğü yerine getirmez ya da ifa edilen ödemeyi kabul etmez ise de temerrüde düşmüş olur.
.
TEMERRÜT NEDİR?
Temerrüt, herhangi bir sebebe dayanmaksızın borçları ödememekte direnme anlamına gelmektedir. Temerrüt aynı zamanda hukuka aykırı bir durumdur.

Taahhütlerin gerektirdiği ödemeleri yapmayan borçlunun ya da daha önceden belirlenen süreler içinde menkul kıymetler teslimatlarını gerçekleştirmeyen borsa üyesinin borcuna eklenen faiz ise temerrüt faizidir.

 BORSADA TEMERRÜT NEDİR?

Borsada temerrüt , Takasbank’a yatırılması gereken tutarların ve diğer yükümlülüklerin zamanında ödenmemesi ve gerçekleştirilmemesi durumudur.

Borsada gerçekleştirilen işlemlerin sonunda, teminat açığı olan hesaplara Takasbank tarafından “teminat tamamlama çağrısı” yapılır. Bu çağrının belirtilen sürede (T+1 günü saat 15:00'a kadar) yerine getirilmemesi durumunda müşteri hesabı temerrüde düşer.

Bu süre içinde teminat açığı kapatılırsa birinci temerrüde düşülür ve üyeye İMKB Repo-Ters Repo Pazarı’nda veya TCMB Bankalararası Para Piyasası’nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının bir katı oranında temerrüt faizi uygulanır.

Libor Nedir? Libor nasıl hesaplanır ve neden önemlidir? TIKLAYINIZ!

Temerrüdün belirlenen süreden sonra karşılanması ya da daha sonraki günlere kalması durumunda ise ikinci temerrüde düşülmüş olur. İkinci temerrüdün oluşması halinde bu kez, uygulanan faiz oranı üç katına çıkar.

Temerrüdün ilerleyen günlere kalması durumunda, temerrüt faizi hesaplaması yapılırken temerrütte kalınan süre içinde her gün için o gün geçerli olan faiz oranı kullanılır. Yükümlülüklerin belirtilen süre içinde yerine getirilmemesi durumunda;

AÇIĞA SATIŞ NEDİR? NASIL YAPILIR? TIKLAYINIZ!

Açık pozisyonlar seans içinde ilgili üye veya borsa tarafından likide edilebilir,

Teminatlar Takasbank tarafından nakde çevrilebilir.
Yükümlüğün buna rağmen gerçekleştirilmemesi durumunda ise Takasbank, yükümlülüğün karşılanması için üyenin Takasbank bünyesindeki tespit edilmiş diğer hak ve alacaklarını temin etmek için başvuruda bulunabilir.


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Kategorilerden Seçmeler